Using of Design Patterns in GPS Application

december 1, 2016

Abstract The aim of this paper is to provide guidelines for developing GPS application using design patterns. The paper provides good coding practice and methodology using a database and design patterns in GPS application. GPS […]

Dôležitosť digitálneho vzdelávania v kontexte elektronickej participácie ako faktoru ovplyvňujúceho život súčasného človeka

apríl 8, 2016

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá digitálnym vzdelávaním ako dôležitým faktorom podporujúcim elektronickú participáciu, ktorú považujeme za dôležitú k dosahovaniu kvalitnejších verejných rozhodnutí. Rozhodujúcu úlohu zohráva zabezpečenie funkčnosti a vyspelosti nástrojov e-participácie a aktuálnosť relevantných informácií na […]

Flexibilné zamestnávanie

február 9, 2016

Abstrakt Článok sa venuje aktuálnej a často diskutovanej problematike flexibility práce, a to konkrétne flexibilným formám zamestnania. Flexibilné formy zamestnania sú jedným z najtypickejších prejavov flexibility v pracovnom práve. Ich cieľom je prispieť k spružneniu […]

Vízia digitálneho vzdelávania v súčasných podmienkach modernej školy

február 9, 2016

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá víziou moderného vzdelávania vychádza z princípu celoživotného vzdelávania. Súčasné moderné vzdelávanie by malo jednoznačne smerovať k vybudovaniu otvoreného prostredia, ktoré umožňuje každému jedincovi bez rozdielu a bez prekážok vzdelávať sa po […]

K novej kodifikácii súkromného práva – časť I.

január 3, 2016

Abstrakt: V septembri roku 2015 sa bez väčšieho vzruchu ukončila dôležitá etapa rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. Po schválení Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka v roku 2009, komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka doručila Ministerstvu spravodlivosti SR výsledok […]

1 2 3 4